0544 46 7752 bisschop philip roveniusstraat 2, 7141 KS groenlo kenniscentrum ouderportaal

Reguliere opvang:

U neemt bij ons een trajectplanning van een of meerdere dagen per week af. Dit zijn minimaal 2 dagdelen per week.

Flexibele opvang:

U neemt bij ons een aantal dagen per maand af en geeft de planning van de dagen voor de betreffende opvang maand door. Minimaal 9 dagdelen per kalendermaand.

Incidentele opvang:

U heeft af en toe opvang nodig.

Zieke kinderen zijn thuis het beste af. Bovendien is onze opvang er niet in voorzien om zieke kinderen die aandacht en verzorging te bieden die dan nodig is. Als onze pedagogisch medewerkers merken dat uw kindje een beetje hangerig of stil is, wordt de temperatuur opgenomen. Bij een verhoging van 38 graden wordt u gewaarschuwd en bij 38,5 gevraagd uw kindje op te halen. Wij verzoeken de ouders zelf ook deze richtlijn aan te houden. Dus mocht u ’s ochtends bij uw kind een dergelijke verhoging constateren, dan verzoeken wij u uw kind thuis te houden. Dit in het belang van uw kind en de andere kinderen in de groep. Al onze pedagogisch medewerkers zijn uiteraard uitstekend in staat om medicijnen toe te dienen en andere licht medische behandelingen te verzorgen. U kunt hierbij denken aan het toedienen van ’pufjes’ of bijvoorbeeld het aandoen van spreidbroekjes. Voordat de pedagogisch medewerkers dit mogen doen moet de ouder wel een formulier invullen waarmee toestemming gegeven wordt een bepaald medicament toe te dienen. Onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een EHBO-diploma en volgen twee maal per jaar een herhalingscursus gericht op kinder- EHBO.

Het afmelden van een kind dient tijdig (2 maanden van te voren) te worden gedaan bij de pedagogisch medewerker of via ons e-mailadres: info@kdvpindakaas.nl.

Bij ziekte graag telefonisch contact opnemen met het kinderdagverblijf en dit aan de pedagogisch medewerker doorgeven die op dat moment aanwezig is.

Kinderdagverblijf Pindakaas staat onder controle van de GGD en de gemeente. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van de GGD en Wet kinderopvang. Met het oog op een mogelijk calamiteit worden halfjaarlijks ontruimingsoefeningen gedaan. Binnen kinderopvang Pindakaas zullen twee pedagogische medewerkers de naam brandmeester dragen. Zij overzien en begeleiden deze oefening en zullen de efficiëntie hiervan waarborgen.

In het geval zich klachten voordoen over kinderopvang Pindakaas welke niet binnenshuis opgelost kunnen worden, moeten ouders zich kunnen wenden tot een externe partij. Hiervoor is Pindakaas  aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

U heeft altijd eerst bij ons een intakegesprek voordat uw zoon of dochter bij ons wordt opgevangen. We vinden dat om meerdere redenen belangrijk. We geven niet alleen graag informatie over Pindakaas, maar krijgen graag informatie over de kinderen en uzelf. Bij dit gesprek krijgt u alle informatie en een inschrijflijst. Maar nog belangrijker: we willen graag dat u en uw kind zich welkom voelen.

Uw kind mag 2 dagdelen komen wennen, zodat we aan elkaar kunnen wennen en elkaar leren kennen. Er is voor u de mogelijkheid om informatie uit te wisselen en vragen te stellen. Op de wendag wordt u en uw kind altijd ontvangen door een pedagogisch medewerker die boventallig op de groep staat. Op deze manier heeft onze pedagogisch medewerker daadwerkelijk vertrouwen te winnen en ondersteuning te bieden aan uw kind, zodat het zich veilig en vertrouwd gaat voelen in de groep.

Ouders/verzorgers kunnen bij voorkeur op de ochtend, als alle andere kinderen binnen zijn, hun kind brengen. Onder het genot van een kopje koffie/thee worden er zaken besproken zoals het dagritme van hun kind. Wanneer de ouders afscheid nemen geven wij altijd mee dat ze tussendoor gerust mogen bellen om te informeren hoe het met hun kind gaat.

We vragen ouders/verzorgers hun kind de eerste paar keer op tijd op te halen zodat hun kindje niet als laatste opgehaald wordt. Dit om het kind het vertrouwen te geven dat het altijd weer wordt opgehaald. Wanneer een kind moeite heeft om te wennen, dan spreken we met de ouders af om het aantal opvanguren langzaam op te bouwen.  Wanneer een kind erg verdrietig blijft, bieden we de mogelijkheid om het kind wat eerder op te halen. Ook hier spreken we met de ouders of om de opvanguren op te bouwen.

Als een kind van ons kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang gaat, laten we het kind vooraf al mee lopen met de buitenschoolse opvang. Op deze manier raakt het kind vertrouwd met het dagritme en onze pedagogisch medewerker/kinderen van deze groep.  Het kind dat net naar de buitenschoolse opvang gaat, kan in de eerste periode altijd weer even terug naar de kinderdagverblijfgroep.

Algemeen

Pindakaas is van mening dat de professionaliteit van onze organisatie van groot belang is voor ouders. Niettemin kunnen er zich altijd momenten of situaties voordoen die leiden tot ontevredenheid of die uitmonden in een klacht.

Pindakaas heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de directbetrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de locatiemanager. De locatiemanager is te bereiken per mail: info@kdvpindakaas.nl

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies, bemiddeling en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.  Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier.

Jaarlijks worden de klachten door onszelf geëvalueerd. Zo krijgen we meer inzicht in de klant(on)tevredenheid en bekijken we op welke punten we ons kunnen verbeteren.

Interne Klachtenbehandeling

Voortraject

Als een ouder een klacht heeft, gaat Pindakaas ervan uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee, in het begin, de pedagogisch medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de locatiemanager. Mocht dit niet tot een goede oplossing leiden, dan kan een klacht schriftelijk worden ingediend.

Indienen klacht

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend: info@kdvpindakaas.nl De klacht dient binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de klacht ingediend te zijn. Pindakaas hanteert twee maanden als een redelijke termijn.

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

Behandeling klacht

  1. De locatiemanager draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.
  2. De locatiemanager bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder/verzorger.
  3. De locatiemanager houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
  4. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht, stelt Pindakaas een onderzoek in.
  5. De locatiemanager bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt Pindakaas de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van zes weken afgehandeld.
  6. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zijn gerealiseerd.

Externe klachtenbehandeling

Indien de interne klachtenafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Landelijk Klachtenloket Kinderopvang. De ouder kan hier terecht voor informatie, advies, bemiddeling en mediation: https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders

De ouder kan zich ook rechtstreeks wenden tot het Klachtenloket indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden ingediend bij het Klachtenloket.

De klachtencommissie probeert een voor beide partijen tot een aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Met deze formele stap wordt de klacht een geschil genoemd. De Geschillencommissie Kinderopvang doet bindende uitspraken. De klacht dient binnen twaalf maanden, na het indienen van de klacht bij Kinderdagverblijf Pindakaas, opgelost te zijn bij de Geschillencommissie.

Alle kinderopvangorganisaties zijn verplicht om een Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling vast te leggen en te gebruiken. Alle professionals in de kinderopvang werken met een Meldcode  wanneer ze beroepshalve te maken (kunnen) hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wij vinden het bij Pindakaas erg belangrijk zorgvuldig en eenduidig om te gaan met signalen, daarom hebben wij een stappenplan opgesteld.

De Meldcode HGKM van Pindakaas is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat beschreven welke stappen pedagogisch medewerkers moeten doorlopen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode leidt de pedagogisch medewerkers door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding. Bij de eerste signalen wordt de aandachtsfunctionaris (Brenda Bénard) bij het proces betrokken en wordt er op een professionele manier naar de situatie gekeken.

Uiteraard is het samen met ouder(s)/verzorger(s) oplossen van de zorg het streven van de meldcode. Alleen wanneer de situatie te complex is, ouders niet willen meewerken en het kind schade oploopt door de opvoedsituatie dan zal KDV Pindakaas de beslissing nemen om een melding te doen bij Veilig Thuis. Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen.

Onze meldcode bestaat uit de volgende 5 stappen:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.

Stap 2: Collegiale consultatie

Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s).

Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling aan de hand van het afwegingskader.

Stap 5: Belissingen nemen:
5a: is melden noodzakelijk?
5b is zelf hulp bieden (ook) mogelijk?

Voor vragen over deze meldcode kunt u terecht bij de aandachtsfunctionaris van Pindakaas. Zij is te bereiken via: brenda@kdvpindakaas.nl.

Download “Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2020” Meldcode-Pindakaas-2020-versie-3.pdf – 311 keer gedownload – 871 KB

Geen antwoord op uw vragen?

Heeft u andere vragen, bel ons gerust! Wij zullen er alles aan doen om uw vragen te beantwoorden.